ดูรายวิชา CIS เปิด/ปิด

แนะนำลำดับการลงทะเบียนวิชา CIS (รหัส 54 ขึ้นไป)

Download เอกสาร PDF

 

 

ปี1

ปี2

ปี3

ปี4

วิชา

วิชาที่ควรลงก่อน (Pre)

เทอม1

เทอม2

เทอม1

เทอม2

เทอม1

เทอม2

เทอม1

เทอม2

วิชาบังคับ

CIS210

 

 /

 

 

 

 

 

 

 

CIS212

 

 

 /

 

 

 

 

 

 

CIS223

 

 

 

  /

 

 

 

 

 

CIS224

 

 

 

  

/เฉพาะปี56 ปกติเปิดเทอม 1

 

 

 

 

CIS241

(Pre CIS212, CIS223)

 

 

  

  /

 

 

 

 

CIS328

 

 

 

  

     /

  

 

 

 

CIS329

(Pre CIS210, CIS223)

 

 

 

  /

 

 

 

 

CIS349

(Pre CIS210, CIS212)

 

 

 

 

   /

 

 

 

CIS430

(Pre CIS224)

 

 

 

 

  /

 

 

 

CIS433

(Pre CIS349)

 

 

 

 

 

  /

 

 

CIS473

(Pre CIS241)

 

 

 

 

 

  /

 

 

CIS490

 

 

 

 

 

 

     /

  

 

CIS492

สหกิจ

 

 

 

 

 

 

/

  

วิชาเลือก  ลงแค่ 2 ตัว ต้องดูว่าอาจารย์เปิดวิชาเทอมไหน

CIS330

 ลงเป็นตัวโท / เสรี

 

 

 

   /

  

 /

  

/

CIS371

ลงเป็นตัวโท / เสรี

 

 

  

 /

  

 /

  

 /

CIS431

ลงเป็นตัวโท / เสรี

 

 

 

  /

 

  /

 

  /

CIS240

ลงเป็นตัวโท / เสรี

 

 

 /

  

 /

  

 /

  

CIS373

ลงเป็นตัวโท / เสรี

 

 

 

  /

 

  /

 

  /

CIS445

 ลงเป็นตัวโท / เสรี

 

 

 

  /

 

  /

 

  /

CIS499

 ลงเป็นตัวเสรีได้

 

 

 /

  /

 /

  /

 /

  /