แก้ไขข้อมูล
1.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 2.หนังสือแสดงความสมัครใจของนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 3.ประวัตินักศึกษา 4.ข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 5.แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6.จดหมายฝึกงาน/จดหมายส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) เทอมที่ฝึกงาน
รูป
ภาควิชา/สาขาวิชา วิทยาลัย/คณะ
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก เกิดวันที่

ข้อมูลการศึกษา

เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA)
จำนวนหน่วยกิตสะสม(รวมภาคเรียนที่ / ) หน่วยกิต(รวมหน่วยกิตเทอมปัจจุบันด้วย)
รวมหน่วยกิตสะสมวิชาชีพก่อนไปสหกิจศึกษา หน่วยกิต(ต้องลงทะเบียนวิชาชีพไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต)

คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

  1. เป็นนักศึกษาใน 2 ชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยรังสิต
  2. มีผลการเรียนสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  3. ผ่านรายวิชาพื้นฐานที่ภาควิชา/สาขาวิชา กำหนด และมีหน่วยกิตสะสมตามเงื่อนไขเดียวกับวิชาฝึกงาน
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
  5. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้
  6. มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการสหกิจศึกษาที่สถาบันจัดให้
  7. มีความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ /
ข้อมูลโครงการหรือหัวข้อที่สนใจ
 

พิมพ์ข้อความที่เห็น